Giải pháp Contact center system

Giải pháp  CONTACT CENTER SYSTEM, là Giải pháp Trung tâm Liên lạc Khách hàng (Contact Center). Hệ thống Contact Center xây dựng trên nền công nghệ IP, có khả năng tích hợp các phương thức tương tác từ gọi điện thoại, tin nhắn SMS, e-mail, website cho đến đối thoại trực tiếp